Loading...
Inzendingen 2018-05-30T12:54:14+00:00

Alle ingezonden ideeën

Landgoedelementen

Een prima zaak dat jullie daar stonden. En dat er twee trekkers van een intergemeentelijk project zijn- nieuw voor mij. Op een rustige dag als vandaag is het landgoed nog erg fraai.  Er zouden zoveel mogelijk landgoedelementen in de vorm van bosjes, lanen, bosstroken en open ruimtes rondom het bestaande landgoed moeten komen, mits cultuurhistorisch verantwoord, zowel op Amersfoortse grond aan de westkant als elders. Wellicht zou de Weldammerlaan (met de indrukwekkende zuilen bij de ingang) een mooie oostgrens zijn. Hoe robuuster het landgoed, hoe beter het de recreatiedruk kan opnemen, lijkt me. Ik denk dat Amersfoort ook zou moeten bijdragen, net als Utrecht aan Amelisweerd (Bunnik).

G. van Dijk 15 juni 2018

Natuur leer plek en informatieborden voor kinderen

Een Rijksmonument, Het Hoevelakense Bos, is geen geschikt plek voor een speelplaats voor kinderen. Creeer wel een plek waar kinderen kunnen leren over het natuur en leren respect te hebben voor het natuur, misschien met b.v. een hoogziit of een vogelkijkwand en informatieborden. De beste plaats zal aan de rand van de natuur gebied bij het nieuwe plas ten oosten van het bos en ten noorden van de nieuwe villawijk.

J. Ramsbotham 15 juni 2018

Ideeen

- Leg meer bosjes en paden aan in de omgeving van het bos zodat er een ruimer wandelgebied ontstaat. De visie ‘Ontwikkeling Groene Buffer Nijkerk, Amersfoort Hoevelaken’ biedt hiervoor een goed uitgangspunt.

- Verbeter de ecologische en landschappelijk kwaliteit van de weilanden in en om het bos. De weilanden in en om het bos worden nu zwaar bemest. De biodiversiteit is extreem laag en de belevingswaarde gering. Extensivering en begrazing met vlees vee komt de biodiversiteit en de belevingswaarde ten goede. Brandrode runderen en lakenvelders zijn mooi om te zien en kunnen eindigen bij de lokale slager.

- Herstel de ecologische kwaliteit van het bos. De ecologische kwaliteit van het bos is afgelopen jaren erg verslechterd. Maak een plan om de biodiversiteit weer te vergroten.

- Herstel historische padenstructuren in en om het bos en verbeter de kwaliteit van de paden zodat mensen niet overal door het bos gaan lopen.

- Ontwikkel honden uitlaatplekken in de omgeving van het bos en maak zônes binnen het bos. De vegetatie en de vogelstand hebben nogal te lijden van de vele loslopende honden. Er ontstaan regelmatig spanningen tussen honden uitlaters aan een kant en wandelaars en fietsers aan de andere kant.

- Breng de ecologische en historische kwaliteit van de eng terug. De eng is van historische betekenis en zou met historisch, cultureel en ecologisch interessante gewassen moeten worden ingezaaid in plaats van mais.

- Zorg voor een aanspreekpunt waar burgers misbruik en wangedrag kunnen melden.

- Wees zuinig op het natuurgebied ten noorden van het voormalige bouwfonds. Ontwikkel dit gebied verder als broed- en rustgebied voor water- en weidevogels.

- Verminder de lichtverstoring door betere voorzieningen bij de sportvelden zodat het licht niet op het bos valt

- Verbeter de parkeervoorzieningen en haal ze uit het bos.

-  Geef meer informatie over kwaliteit en kwetsbaarheid van het bos: plaats borden en organiseer excursies.

De Stichting Vrienden van het Hoevelakense Bos wil op dit laatste punt, maar ook op alle voorgaande een bijdrage leveren.

Stuur u enkele suggesties/ vragen ivm dit fraaie initiatief:

- het H. Bos is een groen rijksmonument en verdient daarom beschermingsmaatregelen en zorgvuldige afweging van wijzigingen. Vraag me af hoe dit in de projectopzet is voorzien. Temeer daar de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente Nijkerk (waar ik lid van ben) in de stukken die ik ken niet voorkomt.

- wil de druk op HB beheersbaar worden dan is mi zonering binnen het plangebied nodig tbv de diverse gebruikers. Concrete voorbeelden: honden uitlaat plek buiten het HB, paardrijden buiten het bos.

- de aansluiting van het plangebied op omliggende natuurgebieden uitbouwen/ versterken.

- binnen het plangebied auto’s weren ( behoudens bewoners) en parkeren aan de randen mogelijk maken.

- meer handhavend optreden tegen ongeoorloofd gebruik van Sparrendam( vuurwerk ed ofwel verstoring van rust/ natuur)

H. Korthorst 15 juni 2018

Diverse ideeen

Het bos

- Maak van “Hond’s Hoevelakense Bos” meer “Ons Hoevelakense Bos”.

Ik ken mensen onder “Ons” die het bos mijden vanwege de honden.

In het toegangsgebied vanuit Hoevelaken geldt bovendien geen aanlijn gebod en...

helaas heeft niet elk baasje zijn hond(en) onder appèl (om het zacht te zeggen.. een natte kwijl tegen je hand.. een paar modderpoten op je pantalon...)

Voorstel: aanlijn gebod t/m het het oost naar west gedeelte van het verharde NZ pad. Vandaar uit rechts langs de weiden een hondvrije corridor tot aan de Nijkerkerstraat. Vrije uitloop op resterend deel centrale as en links ervan. Aanlijngebod overzijde Nijkerkerstraat handhaven.

Overal maximum 2 honden per begeleider.

- Wandelaars, fietsers en ruiters gaan in mijn ogen goed samen. Handhaaf het nauwe fietspad naar de veenwal zoals het is. Dan blijft het problematisch voor scooters die dan mogelijk slechts bij uitzondering deze route blijven kiezen.

- Verlaag de hondendruk op het hoofdbos door “het landelijk gebied zuid” te ontsluiten. Maak het aantrekkelijk voor hondenmensen die op loopafstand ervan wonen hun hond daar te laten recreëren door een beperkt vrijloopgebied te plannen. Plan voor de verderaf wonenden parkeergelegenheid daar vlak bij.

Landelijk gebied West:

Ik fietste er vandaag weer langs en genoot van het horizontale lichte groen tegen de achtergrond van het bos: bijna perfect! De bosrand kan misschien wat meer onderbouwd worden. Bosrand groeiers (bv hazelaar) en vogelminnaars/ vroegbloeiers: meidoorn, lijsterbes, vlier, sleedoorn, en daar vóór de lagere egelantier, hondsroos, braam etc. De weiden meer kruidenrijk. Maar als geheel: nu al “next to perfect

- Van het fietspad af is het prima. Om als wandelaar ook optimaal te kunnen genieten: een wandelpad door het veld ver genoeg van het verkeer(slawaai) enerzijds en de bosrand anderzijds voor het zicht aanbevolen!

- Een paar landhuizen zouden niet storen en kunnen ondersteunen met hun erfbeplanting. Als het brede zicht maar niet verstoord wordt.

- Stimuleren van kruidenrijke weilanden: op één perceel zag ik koeien met hoorns! Het begin is er dus. Hoe verder het biologische aspect stimuleren? Een landwinkel met biologisch ijs op een terrasje en andere biologische producten op de plank? Dit zou een welkome aanvulling zijn op het aanbod hiervan in Hoevelaken. (Ik moet voor een breder aanbod mijn slag slaan in Amersfoort). (Geldt dit ook voor Hooglanderveners en Vathorsters? Marktonderzoek aanbevolen)

- Recreatie/ parkeren/ horeca: Een “pannenkoeken restaurant” en of ijsjesverkoop zou niet misstaan in de buurt van de “Old Peppermill” aan de boskant. Daar verstoort het niet een vergezicht op het bos. Is dichtbij de aansluiting naar Hooglanderveen èn bij het centrale deel van het bos. (Het is daar ook geen directe concurrent voor De Gillende Keukenmeid.

Kan daar ook parkeergelegenheid? Dan kan de ingang aan die kant van het bos er van worden bevrijd. De verkeersveiligheid kan worden gediend.

Een kinderspeelplaatsje (bv zoals in park Schothorst) kan het geheel completeren.

- Natuurminnende activiteiten/ natuureducatie/ bijenhouderij: ook in dit opzicht beveel ik aan eens naar Park Schothorst te kijken. Samen met IVN en de Hoevelaker /Nijkerker scholen?

- Land Art: In de zuidwest hoek van het gebied zou een LandArt project het gebied Kunnen markeren: “ de 21 ste eeuw in contrast en in balans met de “Land Art” van de vorige eeuwen.

Landelijk gebied West: dit deel heb ik nog onvoldoende verkend om tot voorstellen te kunnen komen.

G. Schaeffer 15 juni 2018

1 2 3 8